මූලික ගිවිසුම සංශෝධනයන්ට භාජනය කරමින් ඇමෙරිකානු හඬ ඉකුත් වසර 40 තුළම ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා

Show simple item record

dc.contributor.author වික්‍රමසිංහ, වී.
dc.date.accessioned 2014-03-06T09:03:08Z
dc.date.available 2014-03-06T09:03:08Z
dc.date.issued 1993-10-07
dc.identifier.citation දිවයින, පි. 09 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1007
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.title මූලික ගිවිසුම සංශෝධනයන්ට භාජනය කරමින් ඇමෙරිකානු හඬ ඉකුත් වසර 40 තුළම ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account