අඩු ඉඩකඩක සරුසාර ගෙවත්තක්

Show simple item record

dc.contributor.author රණසිංහ, එස්.එල්.
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:36:49Z
dc.date.available 2015-05-18T07:36:49Z
dc.date.issued 2007-02-15
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 17 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/10638
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject ගෙවතු වගාව en_US
dc.title අඩු ඉඩකඩක සරුසාර ගෙවත්තක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account