ගංවතුර නායයෑම් පමණක් නොව සුළි සුළඟකුත් එන්න පුළුවන්

Show simple item record

dc.contributor.author අබේසිංහ, එන්. පී.
dc.date.accessioned 2015-05-25T10:22:29Z
dc.date.available 2015-05-25T10:22:29Z
dc.date.issued 2006-10-29
dc.identifier.citation සිළුමිණ, පි. 08 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/10871
dc.language.iso other en_US
dc.publisher සිළුමිණ en_US
dc.subject කාලගුණ අනාවැකි en_US
dc.title ගංවතුර නායයෑම් පමණක් නොව සුළි සුළඟකුත් එන්න පුළුවන් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account