රජරට ගොවියා පශු සම්පතින් පොහොසත් කරන හැටි

Show simple item record

dc.contributor.author ගමගේ, ඩබ්. ඩී.
dc.date.accessioned 2015-05-26T04:02:43Z
dc.date.available 2015-05-26T04:02:43Z
dc.date.issued 2006-10-31
dc.identifier.citation දිවයින, පි. 1 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/10879
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject පශු සම්පත් en_US
dc.title රජරට ගොවියා පශු සම්පතින් පොහොසත් කරන හැටි en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account