විපතක මහත

Show simple item record

dc.contributor.author හරිස්චන්ද්‍ර, ආර්.
dc.date.accessioned 2015-05-28T10:14:50Z
dc.date.available 2015-05-28T10:14:50Z
dc.date.issued 2005-01-01
dc.identifier.citation ලංකාදීප, පි. 09 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/10943
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ලංකාදීප en_US
dc.subject ස්වභාවික විපත් en_US
dc.subject සුනාමි en_US
dc.title විපතක මහත en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account