මුහුද ගොඩ ගැලීමෙන් සිදු වූ පරිසර දූෂණයේ විපාක දිගු කල් පවතින්න පුළුවන්

Show simple item record

dc.contributor.author උඩවත්ත, අමල්
dc.date.accessioned 2015-06-01T09:55:48Z
dc.date.available 2015-06-01T09:55:48Z
dc.date.issued 2005-01-05
dc.identifier.citation විදුසර, පි. 10 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/10996
dc.language.iso other en_US
dc.publisher විදුසර en_US
dc.subject සුනාමි දූෂණය en_US
dc.title මුහුද ගොඩ ගැලීමෙන් සිදු වූ පරිසර දූෂණයේ විපාක දිගු කල් පවතින්න පුළුවන් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account