සුනාමි අනතුරෙන් සතුන් බේරුණේ කොහොමද?

Show simple item record

dc.contributor.author බාලසූරිය, ඩී. එස්.
dc.date.accessioned 2015-06-03T04:51:47Z
dc.date.available 2015-06-03T04:51:47Z
dc.date.issued 2005-01-16
dc.identifier.citation ඉරිදා ලංකාදීප, පි. 20 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/11025
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලංකාදීප en_US
dc.subject සුනාමි en_US
dc.subject සත්ව හැසිරීම en_US
dc.title සුනාමි අනතුරෙන් සතුන් බේරුණේ කොහොමද? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account