කෘෂිකර්මාන්තය සංවර්ධනයට ඉදිරි වසර 10 සඳහා උපාය මාර්ග

Show simple item record

dc.contributor.author කුඩාගමගේ, සී.
dc.date.accessioned 2015-06-03T06:14:48Z
dc.date.available 2015-06-03T06:14:48Z
dc.date.issued 2007-04-10
dc.identifier.citation දිවයින, පි. ii en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/11059
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject කෘෂිකර්මය en_US
dc.title කෘෂිකර්මාන්තය සංවර්ධනයට ඉදිරි වසර 10 සඳහා උපාය මාර්ග en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account