පරිසරය ආක්‍රමණය කෙරෙන පවතින තාක්ෂණය:තාක්ෂණ විකල්ප ලිපි අංක 4

Show simple item record

dc.contributor.author රණවක, එච්.
dc.date.accessioned 2014-03-19T09:55:37Z
dc.date.available 2014-03-19T09:55:37Z
dc.date.issued 1993-09-29
dc.identifier.citation දිවයින, අතිරේකය පි.01 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1108
dc.language.iso other en_US
dc.subject පරිසරය en_US
dc.subject සංවර්ධනය en_US
dc.title පරිසරය ආක්‍රමණය කෙරෙන පවතින තාක්ෂණය:තාක්ෂණ විකල්ප ලිපි අංක 4 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account