ලෝක පාරිසරික දිනය සහ අපි

Show simple item record

dc.contributor.author වීරවර්ධන, ඩී.
dc.date.accessioned 2015-06-04T04:20:49Z
dc.date.available 2015-06-04T04:20:49Z
dc.date.issued 2007-06-05
dc.identifier.citation ලංකාදීප, පි. 16 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/11124
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ලංකාදීප en_US
dc.subject පරිසර ප්‍රඥප්ති en_US
dc.title ලෝක පාරිසරික දිනය සහ අපි en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account