ආරක්ෂක වගා බිම් තීරයකින් වෙරළ කලාපය රැකගනිමු

Show simple item record

dc.contributor.author කරුණානායක, ඩී.
dc.date.accessioned 2015-06-04T09:52:48Z
dc.date.available 2015-06-04T09:52:48Z
dc.date.issued 2005-03-07
dc.identifier.citation ලංකාදීප, පි. 01 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/11152
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ලංකාදීප en_US
dc.subject වෙරළ සංරක්ෂණ කලාප en_US
dc.title ආරක්ෂක වගා බිම් තීරයකින් වෙරළ කලාපය රැකගනිමු en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account