රටට ඔරොත්තු නොදෙන පරිසර සම්පත් විනාශය

Show simple item record

dc.contributor.author ෆොන්සේකා, ආර්.එන්.ඩී.
dc.date.accessioned 2014-03-25T03:28:15Z
dc.date.available 2014-03-25T03:28:15Z
dc.date.issued 1994-01-19
dc.identifier.citation දිවයින, අතිරේකය පි.01 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1125
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject පරිසර සම්පත් en_US
dc.title රටට ඔරොත්තු නොදෙන පරිසර සම්පත් විනාශය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account