පාරිසරික අධ්‍යාපනය: පෙර පාසල් ගුරු උපදෙස් භාවිතයට ගැනීම පසු ඇගයීම

Show simple item record

dc.contributor.author මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
dc.date.accessioned 2013-10-01T03:04:59Z
dc.date.available 2013-10-01T03:04:59Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/114
dc.language.iso other en_US
dc.publisher බත්තරමුල්ල:මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, 46පි. en_US
dc.subject Environmental education en_US
dc.title පාරිසරික අධ්‍යාපනය: පෙර පාසල් ගුරු උපදෙස් භාවිතයට ගැනීම පසු ඇගයීම en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account