අතහැර දැමූ බිම්මලට නව ජීවයක්

Show simple item record

dc.contributor.author සුරවීර, ඩී.
dc.date.accessioned 2015-06-16T09:59:56Z
dc.date.available 2015-06-16T09:59:56Z
dc.date.issued 2005-06-09
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 14 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/11532
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject බිම් මල් en_US
dc.title අතහැර දැමූ බිම්මලට නව ජීවයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account