අපෙන් ඇහුවෙ නැති "සේතු සමුද්‍රම්"

Show simple item record

dc.contributor.author උඩුවර, එස්.
dc.date.accessioned 2015-06-18T07:01:33Z
dc.date.available 2015-06-18T07:01:33Z
dc.date.issued 2005-06-25
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 19 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/11591
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject සේතු සමුද්‍රම් en_US
dc.title අපෙන් ඇහුවෙ නැති "සේතු සමුද්‍රම්" en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account