කොරල්පර විනාශය වැළක්විය නොහැකිද? -2

Show simple item record

dc.contributor.author නිහාල්නනද, කේ.පී.
dc.date.accessioned 2014-04-01T04:31:15Z
dc.date.available 2014-04-01T04:31:15Z
dc.date.issued 1993-11-16
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි.08 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1225
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject කොරල්පර en_US
dc.title කොරල්පර විනාශය වැළක්විය නොහැකිද? -2 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account