ව්‍යසන කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවීම දීර්ඝ කාලයක සිට තිබූ අවශ්‍යතාවක් සපුරාලීමක්

Show simple item record

dc.contributor.author කරුණාරත්න, ජී.
dc.date.accessioned 2015-07-27T09:27:59Z
dc.date.available 2015-07-27T09:27:59Z
dc.date.issued 2005-10-12
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 09 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/12290
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject ආපදා කළමනාකරණය en_US
dc.title ව්‍යසන කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවීම දීර්ඝ කාලයක සිට තිබූ අවශ්‍යතාවක් සපුරාලීමක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account