වී පළිබෝධකයන්ගේ ස්වාභාවික සතුරෝ

Show simple item record

dc.contributor.author කොඩිසිංහ, එස්.
dc.date.accessioned 2015-07-28T04:20:05Z
dc.date.available 2015-07-28T04:20:05Z
dc.date.issued 2005-10-15
dc.identifier.citation ලංකාදීප, පි. 02 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/12301
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ලංකාදීප en_US
dc.subject පලිබෝධකයින් en_US
dc.title වී පළිබෝධකයන්ගේ ස්වාභාවික සතුරෝ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account