ඒකල මහ විදුහලෙන් අපූරු වන උයනක්

Show simple item record

dc.contributor.author ජයතිලක, ඒ.
dc.date.accessioned 2015-07-28T04:30:02Z
dc.date.available 2015-07-28T04:30:02Z
dc.date.issued 2005-10-16
dc.identifier.citation ලංකාදීප, පි. 09 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/12304
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ලංකාදීප en_US
dc.subject වන උයන් en_US
dc.title ඒකල මහ විදුහලෙන් අපූරු වන උයනක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account