අතමිට සරු කරන අඬු ඉස්සන් වගාව

Show simple item record

dc.contributor.author ඉඹුලාන, බී.
dc.date.accessioned 2015-07-28T08:40:55Z
dc.date.available 2015-07-28T08:40:55Z
dc.date.issued 2005-10-19
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 17 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/12314
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject ඉස්සන් වගාව en_US
dc.title අතමිට සරු කරන අඬු ඉස්සන් වගාව en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account