පෙර දිග මුතු ඇටය වැලි කතරක් වේද?

Show simple item record

dc.contributor.author ගම්ලත්, එස්.
dc.date.accessioned 2014-04-02T05:41:36Z
dc.date.available 2014-04-02T05:41:36Z
dc.date.issued 1992-12-02
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි.06 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1238
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject පස සංරක්ෂණය en_US
dc.title පෙර දිග මුතු ඇටය වැලි කතරක් වේද? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account