වන විනාශය වැළකිය හැකි මං.

Show simple item record

dc.contributor.author විද්‍යාරූප, ටි
dc.date.accessioned 2014-04-03T08:34:21Z
dc.date.available 2014-04-03T08:34:21Z
dc.date.issued 1997-12-31
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1254
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject වන විනාශය en_US
dc.title වන විනාශය වැළකිය හැකි මං. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account