ජල ප්‍රශ්නයට විසදුම් සොයමු.

Show simple item record

dc.contributor.author සමරකෝන්, එස්.
dc.date.accessioned 2014-04-07T08:43:35Z
dc.date.available 2014-04-07T08:43:35Z
dc.date.issued 1992-09-02
dc.identifier.citation දිවයින, පි. 06 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1304
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject ජලය en_US
dc.title ජල ප්‍රශ්නයට විසදුම් සොයමු. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account