දේශිය පාරිසරික ප්‍රශ්න හා අපේ රටේ පාරිසරික නීති-2.

Show simple item record

dc.contributor.author විජේදාස, කේ.එච්.ජේ
dc.date.accessioned 2014-04-07T09:52:07Z
dc.date.available 2014-04-07T09:52:07Z
dc.date.issued 1994-04-19
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි.08 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1314
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject පරිසර නිතීය en_US
dc.title දේශිය පාරිසරික ප්‍රශ්න හා අපේ රටේ පාරිසරික නීති-2. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account