කෘෂි රසායනිකවලින් ඈත්වී පානීය ජල සම්පතත් ඕසෝන් වියනත් රැකගැනීමට එකසේ ඉවහල් වෙනවා

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-09-01T08:16:31Z
dc.date.available 2015-09-01T08:16:31Z
dc.date.issued 2004-09-17
dc.identifier.citation දිවයින, පි. 06 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/13649
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject ඕසෝන් ස්ථරය en_US
dc.title කෘෂි රසායනිකවලින් ඈත්වී පානීය ජල සම්පතත් ඕසෝන් වියනත් රැකගැනීමට එකසේ ඉවහල් වෙනවා en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account