තෙලෙන් නැසෙන සත්ව ලෝකය.

Show simple item record

dc.contributor.author පේමදාස, පී.
dc.date.accessioned 2014-04-09T05:05:21Z
dc.date.available 2014-04-09T05:05:21Z
dc.date.issued 1994-09-21
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි.13 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1376
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject වඳ වී යන සතුන් en_US
dc.title තෙලෙන් නැසෙන සත්ව ලෝකය. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account