ලංකාවේ ඛණිජ තෙල් ගවේෂණයට විදේශීය සමාගම් පහකින් කැමැත්ත

Show simple item record

dc.contributor.author කුමාර්, එස්. ආර්.
dc.date.accessioned 2015-09-10T09:35:45Z
dc.date.available 2015-09-10T09:35:45Z
dc.date.issued 2004-05-09
dc.identifier.citation ඉරිදා ලංකාදීප, පි. 01 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/13770
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලංකාදීප en_US
dc.subject ඛණිජ සම්පත් en_US
dc.title ලංකාවේ ඛණිජ තෙල් ගවේෂණයට විදේශීය සමාගම් පහකින් කැමැත්ත en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account