පරිස්සමින්! ඩෙංගු මාරයා යළි ඇවිත්

Show simple item record

dc.contributor.author පෙරේරා, එස්.
dc.date.accessioned 2015-09-10T09:49:01Z
dc.date.available 2015-09-10T09:49:01Z
dc.date.issued 2004-05-16
dc.identifier.citation ඉරිදා ලංකාදීප, පි. 01 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/13775
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලංකාදීප en_US
dc.subject ඩෙංගු en_US
dc.title පරිස්සමින්! ඩෙංගු මාරයා යළි ඇවිත් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account