පරිසරය පුබුදන කාන්තා කාන්තිය.

Show simple item record

dc.contributor.author ජයමාන්න, එම්.
dc.contributor.author කැල්ලපත, එස්.
dc.date.accessioned 2014-04-09T07:56:36Z
dc.date.available 2014-04-09T07:56:36Z
dc.date.issued 1995-06-04
dc.identifier.citation සිළුමිණ, පි. 14 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1390
dc.language.iso other en_US
dc.publisher සිළුමිණ en_US
dc.subject පරිසර සුරැකීම en_US
dc.title පරිසරය පුබුදන කාන්තා කාන්තිය. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account