මහවැලි- කැළණි ජලයෙන් සපිරෙන සත්කෝරළය.

Show simple item record

dc.contributor.author නාවින්න, එස්.බී.
dc.date.accessioned 2014-04-11T03:37:24Z
dc.date.available 2014-04-11T03:37:24Z
dc.date.issued 1996-08-04
dc.identifier.citation සිළුමිණ, පී.16 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1456
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ:ලේක් හවුස් en_US
dc.subject ජල සම්පත් සංවර්ධනය en_US
dc.title මහවැලි- කැළණි ජලයෙන් සපිරෙන සත්කෝරළය. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account