අපේ කප් රුකට තවත් හතුරෙක්:පොල් මයිටා උවදුර දිස්ත්‍රික්ක 8 ක .

Show simple item record

dc.contributor.author ජයසේකර, ඩී.
dc.contributor.editor අබේසිංහ, එන්.පී.
dc.date.accessioned 2014-04-21T08:50:23Z
dc.date.available 2014-04-21T08:50:23Z
dc.date.issued 2002-09-01
dc.identifier.citation සිළුමිණ, පි. 21 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1524
dc.language.iso other en_US
dc.publisher සිළුමිණ en_US
dc.subject පොල් කර්මාන්තය en_US
dc.subject කෘමි උවදුර en_US
dc.title අපේ කප් රුකට තවත් හතුරෙක්:පොල් මයිටා උවදුර දිස්ත්‍රික්ක 8 ක . en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account