කෙකටිය මගඩියේ අලගිය මුලගිය තැන්.

Show simple item record

dc.contributor.author අබේසිංහ, එන්.පී.
dc.date.accessioned 2014-04-21T09:36:10Z
dc.date.available 2014-04-21T09:36:10Z
dc.date.issued 2002-08-18
dc.identifier.citation සිළුමිණ, පි. 21 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1529
dc.language.iso other en_US
dc.publisher සිළුමිණ en_US
dc.subject ජලජ පැලෑටි en_US
dc.subject පැලෑටි අපනයනය en_US
dc.title කෙකටිය මගඩියේ අලගිය මුලගිය තැන්. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account