පලිබෝධ මර්ධනයට ඖෂධීය කොහොඹ .

Show simple item record

dc.contributor.author විජේරත්න, බී.
dc.date.accessioned 2014-04-22T05:59:01Z
dc.date.available 2014-04-22T05:59:01Z
dc.date.issued 1995-08-02
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි.12 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1542
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject ඖෂධ පැලෑටි en_US
dc.title පලිබෝධ මර්ධනයට ඖෂධීය කොහොඹ . en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account