සතුන් හා තුරුලතා ආරක්ෂා කිරීමේ පනත මඟින් පක්ෂී ආරක්ෂාව තහවුරුයි.

Show simple item record

dc.contributor.author ගුණවර්ධන, ජේ.
dc.date.accessioned 2016-04-07T06:46:25Z
dc.date.available 2016-04-07T06:46:25Z
dc.date.issued 2003-05-14
dc.identifier.citation විදුසර, පි. 05 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/15462
dc.language.iso other en_US
dc.publisher විදුසර en_US
dc.subject කුරුල්ලන් en_US
dc.title සතුන් හා තුරුලතා ආරක්ෂා කිරීමේ පනත මඟින් පක්ෂී ආරක්ෂාව තහවුරුයි. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account