සම් පදම් කිරීමේ කර්මාන්තය බට අත පිහිටුවීම සුදුසුද ?

Show simple item record

dc.contributor.author ධර්මවර්ධන, එච්.
dc.date.accessioned 2014-04-22T07:16:25Z
dc.date.available 2014-04-22T07:16:25Z
dc.date.issued 1995-08-26
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි.08 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1547
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ:ලේක් හවුස් en_US
dc.subject කර්මාන්ත en_US
dc.title සම් පදම් කිරීමේ කර්මාන්තය බට අත පිහිටුවීම සුදුසුද ? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account