පරිසර හිතකර දිරන පොලිතීන් හදන ප්ලාස්ටික් පැකේජින්.

Show simple item record

dc.contributor.author ජයසිංහ, එස්.ඩී.
dc.date.accessioned 2016-06-29T09:03:26Z
dc.date.available 2016-06-29T09:03:26Z
dc.date.issued 2003-06-15
dc.identifier.citation සිළුමිණ, පි. 42 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/15530
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : ලේක්හවුස් en_US
dc.subject පොලිතීන් හා ප්ලාස්ටික් en_US
dc.title පරිසර හිතකර දිරන පොලිතීන් හදන ප්ලාස්ටික් පැකේජින්. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account