වැස්ස සහ වනපෙත්.

Show simple item record

dc.contributor.author ලේකම්නාමගේ, ඩබ්.
dc.date.accessioned 2016-06-29T09:09:05Z
dc.date.available 2016-06-29T09:09:05Z
dc.date.issued 2003-06-13
dc.identifier.citation දිවයින, පි. 10 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/15531
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : උපාලි පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject වන සංරක්ෂණය en_US
dc.title වැස්ස සහ වනපෙත්. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account