පළිබෝධ නාශක භාවිතය අවම කරන මං සොයමු.

Show simple item record

dc.contributor.author ගුණරත්න, කේ.බී.
dc.date.accessioned 2014-04-22T08:11:25Z
dc.date.available 2014-04-22T08:11:25Z
dc.date.issued 1995-02-01
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 06 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1555
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject පළිබෝධ නාශක en_US
dc.title පළිබෝධ නාශක භාවිතය අවම කරන මං සොයමු. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account