අවිධිමත් ලෙස ඉලෙක්ට්‍රෝනික අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම නතර කරමු, විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යවලින් තොර පරිසරයක් සුරක්ෂිත කරමු

Show simple item record

dc.contributor.author මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
dc.date.accessioned 2018-06-28T07:51:43Z
dc.date.available 2018-06-28T07:51:43Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/15626
dc.format.extent 2
dc.language.iso other en_US
dc.publisher මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, බත්තරමුල්ල en_US
dc.title අවිධිමත් ලෙස ඉලෙක්ට්‍රෝනික අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම නතර කරමු, විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යවලින් තොර පරිසරයක් සුරක්ෂිත කරමු en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account