පරිසරය සුරැකීමෙහිලා පළාත් පාලන ආයතනවලට පැවරෙන වගකීම.

Show simple item record

dc.contributor.author කීර්තිරත්න, ජේ.ජී.
dc.date.accessioned 2014-04-23T03:19:11Z
dc.date.available 2014-04-23T03:19:11Z
dc.date.issued 1995-06-05
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 07 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1575
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject පරිසරය සුරැකීම en_US
dc.title පරිසරය සුරැකීමෙහිලා පළාත් පාලන ආයතනවලට පැවරෙන වගකීම. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account