මල් ලෝකයේ රැජින:උඩවැඩියා.

Show simple item record

dc.contributor.author විඳාරූප, පී.
dc.date.accessioned 2014-04-23T05:03:08Z
dc.date.available 2014-04-23T05:03:08Z
dc.date.issued 1995-09-27
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 12 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1591
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject පරිසර සම්පත් en_US
dc.title මල් ලෝකයේ රැජින:උඩවැඩියා. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account