භූ තලය උණුසුම් වීමෙන් සිදුවිය හැකි හානි.

Show simple item record

dc.contributor.author අරුද්ප්‍රගාසම්, කේ.ඩී.
dc.date.accessioned 2014-04-23T08:25:02Z
dc.date.available 2014-04-23T08:25:02Z
dc.date.issued 1991-08-13
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි.06 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1611
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ:ලේක් හවුස් en_US
dc.subject භූ තලය උණුසුම් වීම en_US
dc.title භූ තලය උණුසුම් වීමෙන් සිදුවිය හැකි හානි. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account