නොනැසී ඉන්නට පාරිසරික අවබෝධය ඇති කර ගනිමු.

Show simple item record

dc.contributor.author මොහොට්ටාල, ඒ.ඩබ්ලිව්.
dc.date.accessioned 2014-04-23T09:15:20Z
dc.date.available 2014-04-23T09:15:20Z
dc.date.issued 1991-07-25
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි.08 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1621
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject පාරිසරික අධ්‍යාපනය en_US
dc.subject ඕසෝන් ස්ථරය en_US
dc.title නොනැසී ඉන්නට පාරිසරික අවබෝධය ඇති කර ගනිමු. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account