පිරිසිදු පරිසරයක ජීවත්වීමට අපට ඇති අයිතිය තහවුරු කරමු

Show simple item record

dc.contributor.author බටුවිටගේ, පී.
dc.date.accessioned 2014-05-09T04:19:39Z
dc.date.available 2014-05-09T04:19:39Z
dc.date.issued 2000-04-22
dc.identifier.citation ලංකාදීප, පි. 14 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1671
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ලංකාදීප en_US
dc.subject අපද්‍රව්‍ය en_US
dc.title පිරිසිදු පරිසරයක ජීවත්වීමට අපට ඇති අයිතිය තහවුරු කරමු en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account