රස්නයට හේතුව මිහිතලයේ උණුසුම නොවේ

Show simple item record

dc.contributor.author දසනායක, පී.
dc.date.accessioned 2014-05-09T04:27:39Z
dc.date.available 2014-05-09T04:27:39Z
dc.date.issued 2000-04-23
dc.identifier.citation ඉරිදා ලංකාදීප, පි. 06 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1673
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලංකාදීප en_US
dc.subject දේශගුණික වෙනස්වීම් en_US
dc.title රස්නයට හේතුව මිහිතලයේ උණුසුම නොවේ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account