ඉවත දමන කැළිකසළවල මැණික් ඉල්ලම්

Show simple item record

dc.contributor.author කරුණානායක, ඩී.
dc.date.accessioned 2014-05-09T04:54:30Z
dc.date.available 2014-05-09T04:54:30Z
dc.date.issued 2000-08-02
dc.identifier.citation ලංකාදීප, පි. 11 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1678
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ලංකාදීප en_US
dc.subject අපද්‍රව්‍ය en_US
dc.title ඉවත දමන කැළිකසළවල මැණික් ඉල්ලම් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account