ඉන්දියාවේ වන සම්පත් කළමනාකරණය ග්‍රාමීය ජනතාව අතට

Show simple item record

dc.contributor.author ගුණවර්ධන, එච්.ජී.
dc.date.accessioned 2014-05-09T05:28:59Z
dc.date.available 2014-05-09T05:28:59Z
dc.date.issued 2000-08-13
dc.identifier.citation සිළුමිණ, පි. 26 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1683
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ, ලේක්හවුස් en_US
dc.subject වන සංරක්ෂණය en_US
dc.title ඉන්දියාවේ වන සම්පත් කළමනාකරණය ග්‍රාමීය ජනතාව අතට en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


We Want your Feedback

Browse

My Account