ජලයේ අයිතිය ගොවියාට ලබාදීම

Show simple item record

dc.contributor.author පුෂ්පානන්ද, එස්.
dc.date.accessioned 2014-05-09T07:49:11Z
dc.date.available 2014-05-09T07:49:11Z
dc.date.issued 2000-12-15
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 06 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1695
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ, ලේක්හවුස් en_US
dc.subject ජල සම්පත් සංරක්ෂණය en_US
dc.title ජලයේ අයිතිය ගොවියාට ලබාදීම en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account