සිරිලක සරසන වෙරළාශ්‍රිත සුන්දර පරිසර පද්ධති.

Show simple item record

dc.contributor.author කුමාර, සී.ජී.
dc.date.accessioned 2014-05-12T03:42:32Z
dc.date.available 2014-05-12T03:42:32Z
dc.date.issued 2013-02-13
dc.identifier.citation රිවිර, පි. 20 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1723
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ: රිවිර ප්‍රකාශක en_US
dc.subject කඩොලාන en_US
dc.subject වෙරළ කලාපය en_US
dc.title සිරිලක සරසන වෙරළාශ්‍රිත සුන්දර පරිසර පද්ධති. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account