විල්පත්තුව පත්තු කරන තොත්ත බබාලා

Show simple item record

dc.contributor.author ගමගේ, යූ.එස්.
dc.date.accessioned 2014-05-12T04:59:50Z
dc.date.available 2014-05-12T04:59:50Z
dc.date.issued 2013-02-17
dc.identifier.citation දිවයින, පි. 12 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1732
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject වන විනාශය en_US
dc.title විල්පත්තුව පත්තු කරන තොත්ත බබාලා en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account